1. INFORMAȚII GENERALE

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC GARDIN PROIECT SRL, cu sediul în Ștefănești, Valea Mare-Podgoria, str Cavaleru nr 167 jud. Argeș, în calitate de operator de date, numit în continuare Gardin.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.gardin.ro, numită în continuare site.

 

2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

2.1. Dacă sunteți client al site-ului, Gardin va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Gardin, precum și orice alte categorii care rezultă din utilizarea site-ului.

2.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, Gardin va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, doar adresa de email, telefonul si numele celui care scrie, cu urmatoărele utilizări: carte de adrese, corespondența cu acești potențiali clienți prin email, în măsura în care ne contactați în acest fel. Aceste date nu sunt folosite pentru baze de date externe, spamuri, mesaje fără acceptul destinatarului.

 

3. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE DE PRELUCRARE

Dacă sunteți vizitator al site-ului, Gardin prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din Formularul de Comandă disponibil pe site.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al Gardin de a asigura funcționarea corectă a site-ului, onorarea solicitariilor dumneavoastră precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

4. DURATA PENTRU CARE VĂ PRELUCRĂM DATELE

Ca principiu, Gardin va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Gardin va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Gardin pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

5. DREPTURILE DE CARE BENEFICIAȚI

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

■ dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Gardin, conform celor descrise în prezentul document;

■ dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Gardin cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

■ dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Gardin a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

■ dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Gardin să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

■ dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

■ dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Gardin către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

■ dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:

 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Gardin sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Gardin poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

■ dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

■ dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@gardin.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: politica-cookies.

Dacă doriți să eliminați datele personale înregistrate prin site, trimiteți-ne o solicitare la adresa contact@gardin.ro prin care să menționați acest lucru și să vă dovediți identitatea, menționând numele, numărul de telefon și data la care ați accesat Formularul de Solicitare, Contact.